Statut Cechu

Statut Cechu

STATUT

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W TURKU

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz. U. Nr 129, poz. 1445) jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła działającego na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Cech jest organizacją pracodawców, która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U.Nr 17,poz. 92) oraz niniejszego statutu.

§2

Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności zakłady małej i     średniej przedsiębiorczości w zakresie rzemiosła rożnych, a także innego rodzaju działalności gospodarczej.

§3

 1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych
 2. Siedzibą Cechu jest : Turek, ul. Kaliska 47
 3. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§4

Cech jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego.

 

 

 

 1. ZADANIA CECHU

§5

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 

Cech wykonuje zadania terenowej struktury Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 1. Do zadań Cechu należy w szczególności:
 1. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi,
 4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 5. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie ustalonym przez Zarząd,
 6. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
 7. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 8. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
 9. udzielanie informacji o usługach świadczonych na rzecz członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 10. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 11. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
 12. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
 13. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, między innymi poprzez aktywizację współzawodnictwa, przyznawanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się w osiągnięciach członków i pracowników,
 14. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz nadzór nad procesem szkolenia w ramach uprawnień przekazanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
 15. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków oraz organizowania teoretycznej nauki zawodu w celu złożenia egzaminu czeladniczego przez komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej dla pracowników młodocianych oraz osób pełnoletnich zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu przygotowania zawodowego, wykonywanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
 16. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 17. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu, zakładów i członków ich rodzin, także poprzez udzielenie wsparcia finansowego organizacjom prowadzącym działalność w tym zakresie na rzecz członków Cechu i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu,
 18. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególnie oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
 19. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykowywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 20. prowadzenie działalności gospodarczej (zakres działalności gospodarczej określa załącznik do Statutu wg aktualnie obowiązującej PKD),
 21. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,
 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dla realizacji celów statutowych Cech może prowadzić własne placówki szkolne i ośrodki szkoleniowe.
 2. Wszystkie dochody z działalności Cechu przeznacza się na realizację celów Statutowych.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA CECHU

§6

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy – przedsiębiorcy na zasadzie dobrowolności prowadzący działalność na terenie i w zakresie wymienionym w § 2 i § 3 pkt 3. Pracodawca prowadzący działalność rzemieślniczą i zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązany jest uzyskać członkostwo Cechu o ile nie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej lub innej na terenie kraju.
 2. Warunkiem przejęcia na członka Cechu jest założenie deklaracji i pisemnego wniosku. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowość uiszczania składek członkowskich.
 3. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.
 4. Za zgodą Zarządu Cechu:
 1. Członkami mogą być także:
 1. Małżonek lub zstępny, o której mowa w art., 2 ust. 1 ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 4.11.2015, poz. 1782, ustawy z 25.09.2015 o zmianie ustawy o rzemiośle), jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
 2. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami,  zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.

§7

 1. Członkowie mają prawo:
 1. Korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w §5 statutu,
 2. Wybierania i wybieralności do organów Cechu,
 3. Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
 4. Wnoszenie odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,
 5. Obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień,
 6. Wgląd do protokołów Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokółów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
 7. Uzyskanie od organów Cechu- na Walnym Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji i działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
 1. Nie ma prawa wybieralności członków Cechu, który:
 1. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu powszechnego,
 2. Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
 3. Zalega w wpłaceniem składki cechowej powyżej 1 roku, mimo wezwania.

§8

 1. Do statuowanych obowiązków członka cechu należą:
 1. Stosowanie się do przepisów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,
 2. Uczestnictwo w pracach Cechu,
 3. Regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej wysokości,
 4. Podnosić jakoś usług oraz kulturę obsługi klientów i osobistą.

 

 1. W działalności gospodarczej członek Cechu powinien przestrzegać:
 1. Zasad etyki zawodowej,
 2. Przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

§9

         Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania działalności lub przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

§10

 1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
 1. Rezygnacji,
 2. Wykreślenia,
 3. Wykluczenia,
 4. Śmierci członka.

§11

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:

 1. Zaprzestania wykonywania działalności,
 2. Przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

 

 

 

§12

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Zarządu Cechu, lub z zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczyną wykluczenia należy uznać w szczególności;
 1. Uporczywe niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,
 2. Wykorzystanie funkcji samorządowych lub stanowiska do uzyskania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych,
 3. Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych na szkodę interesu społecznego, jeżeli przestępstwo stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem.

§13

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sadu Cechowego lub z własnej inicjatywy.

§14

 1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym i ciągu 14 dni od daty podpisu uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwalania się. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć.
 2. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawa odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Odwołujący się członek ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarządu Cechu zawiadamia odwołującego się członka listem poleconym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§15

 1. Wysokość minimalnej składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowe działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalności statutową organizacji rzemieślniczych, do których Cech przystąpił . O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.

§16

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „Honorowego Cechmistrza”  lub  „Honorowego Członka”, osobom które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe maja prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 1. ORGANY CECHU

§17

 1. Organami Cechu są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Cechowy
 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.
 2. Wybory Cechmistrza oraz do organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczy kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w tajnym głosowaniu.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez ograny Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane ze i przeciw uchwale.
 4. Za udział w posiedzeniu, organów Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, w zależności od możliwości finansowych Cechu.

 

 

 1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§18

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwal w sprawach należących do jego zakresu działania.

§19

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. Wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców,
 3. Określenie minimalnych wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz dobrowolnych świadczeń,
 4. Ustalenie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Cechu,
 5. Uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 6. Rozpatrywanie sprawdzian zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu,
 7. Podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 9. Upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości, nieruchomości Cechu,
 10. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 11. Nadawanie honorowych godności cechowych,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do innych organizacji,
 13. Wybieranie delegata na zjazdy i walne zgromadzenia przynależnych organizacji,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu.

§20

Odwalanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek  członków Cechu, Komisji Rewizyjnej. Wniosek powyższy może być złożony także na Walnym Zgromadzeniu.

§21

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na 6 członków w głosowaniu tajnym.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

§22

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarząd Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
 1. Komisji Rewizyjnej
 2.  ogólnej liczy członków Cechu lub delegatów,
 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi Cechu na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

§23

 1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków – delegatów listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:
 1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
 2. sprawozdania Zarządu,
 3. projektów podstawowych uchwał,
 4. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 12 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do Organów Cechu.

§24

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§25

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem §22 statutu jest zdolne do podejmowania uchwal w sprawach objętych porządkiem obrad:
 1. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej  części członków,
 2. W drugim terminie w tym samym dniu o 15 minut później bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej,
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do glosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu,
 5. W glosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą osobiście udział jedynie Członkowie Cechu.

§26

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeni zapadają jedynie w glosowaniu jawnym zwykła większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych Członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w glosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i sekretarz w terminie 1 miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia.

 

 1. ZARZĄD CECHU

§27

 Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialno za prawidłową jej działalność.

§28

 1. Zarząd składa się z 5 osób w tym: Starszy Cechu, Podstarszy Cechu, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej leczby głosów. Lecz nie mniej niż 50% głosów. Walne Zgromadzenie wybiera również dwóch zastępców członków zarządu. Zastępcami członka zarządu zostają ci kandydaci do zarządu, którzy uzyskali największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 50 %, a nie weszli w skład zarządu.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego Cechu, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Do Zarządu mogą być wybrani jedynie członkowie Cechu.
 5. Kandydat na Członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa Cechu.
 6. Członkowie wybrani do organów samorządowych Cechu pełnić mogą swe funkcje bez ograniczenia.

§29

W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji do Zarządu wchodzi Zastępca Członka. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu zastępuje go Podstarszy Cechu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

 

§30

Zarząd prowadzi sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§31

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
 1. Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. Gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanego w §21,
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. Powołanie komisji niezbędnych do prowadzenia prawidłowej działalności Cechu,
 5. Realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi, oraz innymi organizacjami,
 6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z kierownikiem biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami plac,
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków. a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
 8. Kierowanie wniosków do Sadu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków i występowanie jako oskarżyciel przed tym Sądem,
 9. Podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w organizacjach rzemieślniczych i innych.
 10. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad prowadzonymi działalnościami  gospodarczymi zgodnie z obowiązującym prawem i udzielonymi kompetencjami Walnego Zgromadzenia.

§32

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszych Cechu lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym, chyba, ze Zarząd postanowi inaczej.

§33

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§34

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowanie przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. W tym Starszego Cechu lub Podstarszego.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równiej liczbie głosów decyduje glos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i typ pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

 1. KOMISJA REWIZYJNA

§35

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sadu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględna większości głosów, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% głosów. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę Przewodniczącego i sekretarza.

§36

 1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
 1. Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek  ogólnej liczy członków Cechu, Zarząd Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 4. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. Wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin.

 

 1. SĄD CECHOWY

§37

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz niemniej niż 50% głosów.

§38

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§39

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
 1. Upomnienie,
 2. Naganę
 3. Pozbawienia prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
 4. Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 4 lat,
 5. Wykluczenie.

 

 

§40

 1. Do orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu odwoławczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej, a w przypadku nie przynależności do Izby Rzemieślniczej – do Walnego Zgromadzenia – w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

§41

Wykonanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

 1. SEKCJE BRANŻOWE

§42

 1. Sekcje branżowe powołuje Zarząd Cechu.
 2. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji.
 3. Do zadań sekcji należą:
 1. Oddziaływanie na członków sekcji w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych,
 2. Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
 3. Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy członkom prowadzącym nowe zakłady.
 1. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

§43

 1. Komisja Etyki, Skarg i Wniosków jest organem pomocniczym zarządu powołaną przez zarząd spośród członków Cechu.
 2. W skład komisji są powoływani członkowie oznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 3. W pracach komisji maga brać udział również pracownicy Cechu.

§44

Do zadań Komisji Etyki, Skarg i Wniosków należy: badanie i analizowanie działalności zakładów, rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Cechu.

 

 

§45

 1. Komisja sporządza notatki sprawozdawcze ze swych prac i przekazuje je Zarządowi Cechu wraz ze swymi wnioskami.
 2. Zarząd Cechu powinien rozpatrywać wnioski komisji w ciągu miesiąca od ich złożenia.

§46

Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu.

 

 1. ZADASY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWYCH CECHU

§47

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie. Opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia członków oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu jest prowadzona w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasady gospodarki finansowej Cechu określa Walne Zgromadzenie przy założeniu zasady samowystarczalności Cechu.
 3. Cech w ramach działalności statutowej wynajmuje pomieszczenie znajdujące się w posesji przy ul. Kaliskiej 47.

 

 1. BIURO CECHU

§48

 1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia Organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Organów Cechu i zarządzeń władzy zwierzchnich.
 2. Kierownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji Organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik biura bierze udziela w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik biura odpowiada za prace biura przed Zarządem Cechu.

§49

 1. Kierownikiem Cechu może zostać osoba posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie.

§50

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

 

 1. REPREZENTACJA BIURA CECHU

§51

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu, Podstarszego lun inne osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w określonych sprawach również kierownika biura Cechu.

§52

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy łącznie z kierownikiem biura a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionymi przez Zarząd pracownikiem biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 1. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA

§53

 1. Połączenie lub likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Cechu, większością  obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami §25 Statutu władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych wynosi, co najmniej  członków Cechu.
 1. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej organizacji rzemiosła stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.

§54

Statut niniejszy został przyjęty uchwalą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Turku w dniu.17.06.2016 r.

 

 

 

                                                   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

                                                              Krzysztof  Lewandowski            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Załącznik do Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Turku.

 

 

Przedmiot działalności gospodarczej Cechu Rzemiosł Różnych w Turku

wg klasyfikacji PKD 2007

56.10.A      Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

56.29.Z       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

58.12.Z       Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z       Wydawanie gazet

58.14.Z       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z       Pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z       Działalność portali internetowych

68.10.Z       Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi                                                                                                   70.21.Z       Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja                     70.22.Z        Pozostałe doradztwo w zakresie  prowadzenia  działalności                

                     gospodarczej i zarządzania

78.10.Z       Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z       Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z       Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.12.Z       Działalność organizatorów turystyki

82.19.Z       Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z       Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z       Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.32.B      Zasadnicze szkoły zawodowe

85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z       Działalność wspomagająca edukację

91.01.B      Działalność archiwów

93.13.Z       Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z       Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z       Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99.Z       Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

96.09.Z       Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

                                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

                                                              Krzysztof  Lewandowski

Turek, 17 czerwca 2016r.